@girish Got it. Thank you. I was using the SFTP login to SSH.